19 april 2013 Korte informatie over uitvoering van deelprojecten van Natuurmonumenten in het afgelopen anderhalf jaar: november 2011 tot april 2013

Monumentale bomen en oude wegen

Begin 2012 is het inventarisatierapport van de monumentale en markante bomen in het Bergherbos afgerond. Vervolgens zijn tot maart 2013 werkzaamheden uitgevoerd om de vitaliteit te bevorderen van de monumentale bomen door ze meer groeiruimte te geven, te snoeien en ze mede hierdoor voor bezoekers beter zichtbaar te maken. Ook zijn  enkele slecht begaanbare delen van oude wegen door het bos opgeknapt. Onder andere de holle weg bij parkeerplaats Hettenheuvel is nu weer goed begaanbaar.

 

 

Herstel hakhout

Op twee locaties in het Bergherbos zijn in 2012 eiken geplant voor de ontwikkeling van nieuw hakhoutbos. Hakhout is een oude bosgebruiksvorm, die vooral bij eiken werd toegepast. De stammen van de bomen worden om de 10 tot 20 jaar afgehakt , afhankelijk van het gewenste gebruik. Uit de overblijvende stamvoet groeien dan weer een aantal stammen op, waardoor zich typische meerstammige struiken/bomen ontwikkelen.
In het Bergherbos is hakhout tot aan het eind van de 19e eeuw een belangrijk bostype geweest.

 

 

Militaire relicten uit WO1

In de het zuidwestelijk deel van het Bergherbos zijn eind 2011 herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de daar aanwezige militaire relicten uit de eerste wereldoorlog.
In het bosgebied ten noorden van Elten, dat tot Duitland behoorde zijn door het Duitse leger begin 20e eeuw verdedigingslinies aangelegd bestaande uit loopgraven, bunkers en geschutsplateaus. In 1921 zijn de bunkers door de geallieerden opgeblazen. De relicten zijn beter zichtbaar gemaakt door bomen en struiken te verwijderen. Ook is een oude verbindingsweg vrij gemaakt om bezoekers rond te kunnen leiden.

 

 

Heideherstel

In het najaar van 2012 is op de heidevelden Hoge heide en Verbuchelslag  in het Bergherbos opslag van vuilboom verwijderd om de heidebegroeiing weer gelegenheid te geven zich te herstellen.
De oude eiken zijn nu weer te bewonderen op het open terrein. Door deze werkzaamheden is ook het leefgebied van de zandhagedis uitgebreid.

 

IJzerkuilen

In het centrale deel van het Bergherbos is in de middeleeuwen gegraven naar klapperstenen, die ijzer bevatten. In de omgeving werden de klapperstenen gesmolten om het ijzer te winnen.
De locaties waar is gegraven zijn in het bos nog te herkennen als langwerpige kuilen.
Enkele ijzerkuilen , die dicht waren gemaakt met zand ten behoeve van een weg voor de bosexploitatie zijn in 2012 weer in de oorspronkelijke vorm hersteld.

 

 

Plant- en zaaibedden

Op enkele locaties langs paden zijn plant- en zaaibedden beter zichtbaar gemaakt voor bezoekers .
Bij het beplanten van bospercelen werd in de 19e eeuw de grond vaak diep bewerkt en werden zaai en plantbedden aangelegd. Na het spitten van de grond werden greppels gegraven, waarbij het zand op de tussenliggende delen werd gegooid. De verhoogde bedden waren gunstig voor de groei van eiken en grovedennen, terwijl het in de greppels waar het vochtiger was gunstiger was voor fijnsparren .

Click a feature on the map to see the details